دُم به تله ندادن

   معنی:

    گیر نیفتادن به جهت زرنگی و زیرکی