تره خرد نکردن

   معنی:

    اعتنا نکردن و ارزش و اهمیت ندادن به کسی