جوجه را آخر پاییز می شمارند

   معنی:

    نتیجه کار آخرش مشخص میشود نباید از ابتدا زیاد دلخوش و امیدوار بود