به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

   معنی:

    در همه جا مشکل و گرفتاری وجود دارد و وضع به همین منوال و اوضاع زندگی به همین ترتیب است و فرق چندانی نمی کند