جهود بازی درآوردن

   معنی:

    سر و صدا و بی آبرویی کردن