جو فروش گندم نما

   معنی:

    کسی که ظاهری خوب و باطنی نازیبا دارد