جوانها در قفسند پیرها در هوسند

   معنی:

    معروف است که پیرها بیشتر از جوانها سر و گوششان میجنبد