اگر نخوردیم نان گندم،دیدیم دست مردم

   معنی:

    ممکن است کسی کاری یا چیزی را شخصاً تجربه نکرده باشد ولی دیده یا شنیده باشد و به هر حال در جریان امر باشد