آهن سرد کوبیدن

   معنی:

    کار بی حاصل و بیهوده کردن