اگه باباشو ندیده بود ادعای پادشاهی میکرد

   معنی:

    مغرور و متکبری که گذشته و اصلیت خود را فراموش کرده باشد