آرزو بر دل

   معنی:

    نا امید و محروم ماندن از چیزی که به آن دل بسته شده باشد