بخند تا دنیا به رویت بخندد

   معنی:

    بهترین برخورد با روزگار و سختی ها و مشکلات آن که در نتیجه زندگی آسانتر سپری خواهد شد.راحت تر با مشکلات برخورد کردن