پا بند شدن

   معنی:

    گرفتار و اسیر چیزی یا کسی شدن به دلیل انس و علاقه به دلایل اخلاقی و وجدانی