زینب ستم کش

   معنی:

    کسی که خیلی مصیبت و بلا و سختی کشیده باشد(اشاره به ستم ها و مصیبت های وارد شده بر حضرت زینب)