به دل کسی راه رفتن

   معنی:

    مطابق میل کسی رفتار کردن