هر سری یک عقلی داره

   معنی:

    هر کسی دارای یک فکر و ایده است،هرکس یک جور می سنجد و یک چیزی به عقلش میرسد.برای تشویق به امر مشاوره میگویند