امروز نقد فردا نسیه

   معنی:

    از آنجایی که هر فردایی که فرا برسد تبدیل به امروز میگردد بنابراین این عبارت یعنی نسیه داده نمیشود