حاجی حاجی مکه

   معنی:

    کسی که برای شانه خالی کردن از انجام کاری برود و دیگر پیداش نشود