خودم کردم که لعنت بر خودم باد

   معنی:

    تقریبا در معنی بالا: کسی که خودش موجبات ناراحتی و پشیمانی خود را فراهم آورده این جمله را با شماتت به خود می گوید.