مثل سگ ترسیدن

   معنی:

    ترس و وحشت زیاد از کسی داشتن