جیک و پیکشون یکی است

   معنی:

    همه حرفها و راز و رمزشان پیش هم است