چوب معلم گُله هر کی نخوره خُله

   معنی:

    خشم و عتاب معلم نه از سر آزار بلکه عین مهربانی است و هر کس آنرا تجربه نکرده باشد در واقع چیزی نیاموخته و کم عقل و نادان تلقی میشود