صدتا یک غاز

   معنی:

    حرفهای بی ارزش و بی سرو ته .