اگر هفت تا دختر کور و کچل داشته باشد با ساعتی شوهر میدهد

   معنی:

    اشاره به زرنگی و زبان بازی طرف