وصله ناهمرنگ

   معنی:

    نظیر بالا: دو نفر که با یکدیگر نا موافق بوده و به اصطلاح تکه هم نباشند و به هم نخورند .