پیه زیادی را به پاشنه مالیدن

   معنی:

    اسراف و نفله کردن چیزی که زیاد باشد