ارّه بده تیشه بگیر

   معنی:

    یکی به دو ،مشاجره،بگو و بشنوی همراه با درگیری بر سر چیزی