به تیر غیب گرفتار شدن

   معنی:

    به مرگ یا بلای ناگهانی دچار شدن