کلاهش پس معرکه است

   معنی:

    کسی که در کاری از دیگران عقب مانده باشد