کک تو تنبونش افتاده

   معنی:

    ترسیدن و به هول و ولا و دلشوره افتادن