به دعای گربه سیاه(یا گربه کوره)باران می آید

   معنی:

    دعا یا نفرین آدم بدخواه یا نفهم و بی ارزش مستجاب نمیگردد