بی چاک دهن

   معنی:

    بد دهن،کسی که همیشه دهانش به فحش و بد و بیراه باز باشد