دل به دل راه دارد

   معنی:

    دوستی و محبت راه دل را به دل باز کرده و قلبها را به یکدیگر ارتباط میدهد،عشق و علاقه دوطرفه است