هر کی خوابه روزیش به آبه

   معنی:

    آدم تنبل و بیکاره و کسی که تن به کار و زحمت نمیدهد به جایی هم نمی رسد و نباید توقع خیر و مزد هم داشته باشد