بخت یکبار در خونه آدمو میزنه

   معنی:

    اشاره به اینکه باید از فرصت های بدست آمده حداکثر استفاده را برد