آفتاب جا کردن

   معنی:

    از بیکاری در آفتاب خوابیدن