مغز خر خوردن

   معنی:

    دیوانگی،نفهمی و متوجه امر نبودن