پدر عشق بسوزد

   معنی:

    شکوه عاشق از دردها،غمها و دردسرهای عشق و عاشقی