میان پیغمبر ها جرجیس را پیدا کرده

   معنی:

    کسی که بدترین ها را انتخاب کرده باشد