تخم مرغ دزد شتر دزد میشود

   معنی:

    دزدی کوچک و بی اهمیت آخرش به دزدی بزرگ و رسوا کننده منجر میشود