اسمش را بگو تا من صدایش کنم

   معنی:

    تا وقتی اصل و ماهیت چیزی یا خواسته ای به روشنی معرفی و مشخص نشود دیگران آنرا به رسمیت نمی شناسند