به در میگوید دیوار بشنود

   معنی:

    بطور غیر مستقیم و با گوشه و کنایه منظور خود را بازگو کردن،حرف دل یا متلک و یا ایراد و انتقاد خود را به کسی یا در مورد کسی گفتن اما منظور کس دیگری بودن