زیر سرش بلند شده

   معنی:

    کنایه از کسی که هوایی شده و با کسی سر و سری دارد،دل به کسی و جای دیگری بسته