شیرین بیا شیرین برو

   معنی:

    کم بیا،کم برو تا شیرین و عزیز باشی