تاریشه در آب است امید ثمری هست

   معنی:

    هیچگاه نباید نا امید شد همیشه روزنه امیدی وجود دارد.