به ماه میگه در نیا من در میام

   معنی:

    در مورد کسانی که خیلی از زیبایی خود تعریف میکنند،اما در واقع زیبا هم نیستند و امر بر آنها مشتبه شده.در تعریف زیبایی افراد می گویند