در این دنیا دل بی غم نباشه / اگه باشه بنی آدم نباشه

   معنی:

    اشاره به این که همه انسانها کم یا زیاد به گونه ای غم و گرفتاری دارند