اشکش دم مشکش است

   معنی:

    آماده برای گریه و زاری است