خدا روزیت را جای دیگر حواله کند

   معنی:

    جواب رد به گدا و یا متوقع سمجی که به چیز یا کسی امید بسته و چشم طمع دوخته و پیش خود حسابی باز کرده است.