شکم گرسنه و گوز فندقی

   معنی:

    کسی که با بی پولی و دست خالی بلند پروازی کرده و بخواهد کار بزرگی انجام دهد، آدم تهیدستی که خواهش ها و انتظارات زیادی داشته باشد